Executive Body of the PSA for 1990-1991

President
Alexander Wilczewski