Executive Body of the PSA for 1989-1990

President
Alexander Wilczewski